SOCIS COL·LECTIUS 

 

Què són els socis col·lectius?

 Organitzacions que, coneixent i acceptant la filosofia que es desprèn de les finalitats del Cercle d’amics d’Alcover  decideixen formar part de l'entitat, tant participant en el seu funcionament quotidià, com beneficiant-se de les contraprestacions en ús d’espais i serveis que això els proporciona.

 

Qui pot ser soci col·lectiu?

Poden ser socis col·lectius del  Cercle d’amics d’Alcover totes aquelles organitzacions de caràcter associatiu, professional o empresarial que tinguin personalitat jurídica i que estiguin adequadament donades d'alta en el registre que formalment correspongui a la seva tipologia d'organització.

 

Què cal per ser socis col·lectiu?

Omplir la butlleta específica de què disposa Cercle d’amics d’Alcover per a aquesta finalitat i abonar la quantitat anual equivalent a 4 socis. Respectar els estatuts de Cercle d’amics d’Alcover i totes les normatives vigents d'ús i gaudi de serveis o programacions.

 

Avantatges per als socis col·lectius

Els tres principals càrrecs directius de la junta directiva o òrgan equivalent de l'organització que esdevé soci col·lectiu poden usar les instal·lacions del Cercle d’amics d’Alcover” amb normalitat, prèvia identificació com a tals. El representant de l'organització en qüestió gaudirà de tots els drets de la condició de soci. Els dos usuaris nomenats podra fer ús de tots els serveis i avantatges propis del soci però, en canvi, no tindran dret a assistir a les Assemblees Generals ni dret a vot, tant en les eleccions per al nomenament de la Junta directiva com a les eleccions per al  nomenament dels ponents de les seccions. L'organització en qüestió pot celebrar reunions o actes de caire intern al Cercle d’amics d’Alcover forma gratuïta en els espais habilitats per aquests usos, prèvia reserva segons les condicions que s'estableixen en la normativa vigent de lloguer d'espais, quatre vegades l'any.

L'organització en qüestió pot celebrar activitats obertes al públic a Cercle d’amics d’Alcover” de forma gratuïta prèvia reserva de sala, segons les condicions que s'estableixen en la normativa vigent de lloguer d’espais, quatre vegades l'any.

 

Recepció de la programació del Cercle d’amics d’Alcover”I o butlletí electrònic